احراز هویت

برای فراخوانی API ها شما نیاز به توکن دسترسی دارید. این توکن از طریق بخش پروفایل یا مدیریت حساب‌ها در دسترس شما قرار می‌گیرد. این توکن از نوع bearer بوده و زمان انقضا ندارد و لازم است آنرا در Authorization Header درخواست‌ها ارسال کنید. می‌توانید از نمونه کدهای زیر استفاده کنید:

curl -H "Authorization: 'bearer' YOUR_TOKEN_HERE" https://...
Shell
import requests
r = requests.get('https://...', "headers={'Authorization: 'bearer' YOUR_TOKEN_HERE}")
Python
var http = require('http');
var header = {'Host': 'https://...', "Authorization: 'bearer' YOUR_TOKEN_HERE"};
var request = http.request('GET', '/', header);
NodeJS
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://...");
curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Content-Type: application/json', "Authorization:  'bearer' YOUR_TOKEN_HERE"]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$response = curl_exec($ch);
PHP

در عبارت فوق باید به جای مقدار YOUR_TOKEN_HERE مقدار توکن اختصاصی خود را وارد کنید.