ارسال و ویرایش دسته‌ای POST {BASE_URL}/ingestionapi/api/v{version}/data/catalogs/{catalogId}/batch/all

توضیح

نحوه استفاده کاملا مشابه API مربوط به ارسال دسته‌ای داده‌ها می‌باشد. تنها تفاوت در کاربرد است که در این API هم می‌توانید اطلاعات جدید را برای ثبت و هم اطلاعات قبلی را برای ویرایش ارسال کنید. API بر اساس موجود یا ناموجود بودن هر داکیومنت، آنرا ثبت یا ویرایش می‌کند.

محدودیت استفاده از این API در حجم اطلاعات ارسالی می‌باشد که در هر بار فراخوانی، نباید فراتر از ده هزار عدد باشد.