اتوکامپلیت GET {BASE_URL}/searchapi/api/v{version}/search/catalogs/{catalogId}/suggestion

توضیح

داکیومنت پیشنهاد شده در نتیجه
فرض کنید عبارت صندلی را وارد کرده‌اید. خروجی این بخش می‌تواند عبارات زیر باشد:

 • صندلی اداری مدل ...
 • صندلی همراه بیمار مدل ...
 • صندلی راحتی طرح ...

عبارات تکمیلی پیشنهاد شده در نتیجه
فرض کنید عبارت صند را وارد کرده‌اید. خروجی این بخش می‌تواند عبارات زیر باشد:

 • صندل
 • صندلی
 • روکش صندلی

دسته‌بندی‌های پیشنهاد شده در نتیجه
فرض کنید عبارت صند را وارد کرده‌اید. خروجی این بخش می‌تواند عبارات زیر باشد:

 • دسته‌بندی صندل زنانه
 • برند نیلپر
پارامترها
ردیف پارامتر مقدار پیشفرض توضیحات ضروری نوع
۱ catalogId ندارد شناسه اختصاصی کاتالوگ مورد نظر بله string
۲ QueryString ندارد عبارت تایپ شده بله string
۳ TitleSuggestionSize ۵ تعداد داکیومنت پیشنهاد شده در نتیجه خیر integer
۴ QuerySuggestionSize ۵ تعداد عبارات تکمیلی پیشنهاد شده در نتیجه خیر integer
۵ FacetSuggestionSize ۳ تعداد دسته‌بندی‌های پیشنهاد شده در نتیجه خیر integer
نمونه درخواست

نمونه درخواست دریافت پیشنهادهای مرتبط با کلمه موبایل جهت دریافت ۵ پیشنهاد کلمه مرتبط و ۲ پیشنهاد دسته‌بندی مرتبط :

curl -X GET "{BASE_URL}/searchapi/api/v{version}/search/catalogs/{catalogId}/suggestion?QueryString=موبایل&TitleSuggestionSize=5&QuerySuggestionSize=5&FacetSuggestionSize=3" -H "accept: text/plain"
Shell
نمونه نتیجه
{
  "querysuggestions": [                  //hint: توکنهای تکمیلی پیشنهاد شده
    {
      "expression": "صندل"
    },
    {
      "expression": "صندلی"
    },
    {
      "expression": "صندل زنانه"
    },
    {
      "expression": "روکش صندلی"
    },
    {
      "expression": "صندل مردانه"
    }
  ],
  "facetsuggestions": [                  //hint: دسته‌بندی پیشنهاد شده
    {
      "name": "subcategoryitem",
      "title": "دسته‌بندی سطح 3",
      "count": 0,
      "show": true,
      "items": [
        {
          "name": "subcategoryitem",
          "title": "صندل زنانه",
          "facetTitle": "دسته‌بندی سطح 3",
          "count": 5482,
          "querySuggestion": "صندل",
          "show": true
        },
        ...
      ]
    },
    {
      "name": "subcategory",
      "title": "دسته‌بندی سطح 2",
      "count": 0,
      "show": true,
      "items": [
        {
          "name": "subcategory",
          "title": "کفش زنانه",
          "facetTitle": "دسته‌بندی سطح 2",
          "count": 5522,
          "querySuggestion": "صندل",
          "show": true
        },
        ...
      ]
    }
  ],
  "titlesuggestions": {                  //hint: داکیومنت پیشنهاد شده
    "name": "title",
    "title": "عنوان",
    "count": 0,
    "show": true,
    "items": [
      {
        "name": "title",
        "title": "صندلی اداری مدل آ",
        "count": 32,
        "show": true,
        "items": null
      },
      ...
    ]
  }
}
JSON
کدهای خطا
ردیف کد خطا توضیحات
۱ ۴۰۰ در صورتی که ساختار هر یک از مقادیر به صورت اشتباه به API فرستاده شده باشد.
۲ ۴۰۴ در صورتی که شناسه کاتالوگ صحیح نباشد.
۳ ۴۱۲ در صورتی که حداقل یکی از تنظیمات مورد نیاز انجام نشده باشد. به عنوان مثال فیلد اتوکامپلیت مشخص نشده باشد.