جستجو GET {BASE_URL}/searchapi/api/v{version}/search/catalogs/{catalogId}/documents

پارامترها
ردیف پارامتر پیشفرض توضیحات ضروری نوع
۱ catalogId ندارد شناسه اختصاصی کاتالوگ مورد نظر بله رشته
۲ Query ندارد عبارت مورد نظر برای جستجو بله رشته
۳ facets [ ] فیلترهای مرتبط با مقادیر دسته‌بندی‌های ثابت خیر آرایه
۴ relevantfacets [ ] فیلترهای مرتبط با مقادیر دسته‌بندی‌های پویا خیر آرایه
۵ sorts [ ] تنظیمات مرتبط با نحوه مرتب سازی خیر آرایه
۶ PageSize ۱۰ حداکثر تعداد داکیومنت‌های نمایش داده شده در هر درخواست خیر عدد صحیح
۷ Offset ۱ آفست مربوط به داکیومنت ابتدایی هر درخواست خیر عدد صحیح
۸ AllowDidYouMean false امکان استفاده از ویژگی آیا منظور شما این بود خیر boolean
نمونه درخواست

نمونه درخواست جستجوی عبارت موبایل با فیلتر برندهای Samsung و Nokia
فیلتر دسته‌بندی ثابت: کالای دیجیتال
بازه قیمت بین 30 تا 50 میلیون ریال
فیلتر دسته‌بندی پویا: رنگهای آبی و مشکی
از داکیومنت اول نمایش داده شود و حداکثر تعداد داکیومنت‌های نمایش داده شده در این درخواست 10 عدد باشد
ترتیب مرتب سازی ابتدا بر اساس قیمت و به صورت نزولی
و سپس بر اساس تعداد و به صورت صعودی باشد

Request URL: {BASE_URL}/searchapi/api/v{version}/search/catalogs/catalogs/{catalogId}/documents?
Query=موبایل&facets={FACETVALUES}&relevantfacets=[RELEVANTFACETVALUES]&PageSize=10&Offset=1&sorts={SORTVALUES}

Query: موبایل             //hint: عبارت مورد جستجو
                    //hint: فیلتر دسته‌بندی ها
facets: [{"name":"doc.brand","fixval":"Samsung|Nokia"},
{"name":"category","fixval":"کالای دیجیتال"},
{"name":"doc.price","minval":30000000,"maxval":50000000}]
                    //hint: نام فیلد داخل name
                    //hint: مقادیر ثابت داخل fixval
                    //hint: چند مقدار داخل fixval ارسال و با پایپ جدا شوند
                    //hint: مقادیر بازه ای داخل minval و maxval
                    //hint: فیلتر دسته‌بندی‌های پویا
relevantfacets: [{"name":"Color","fixval":"Blue|Black"}]
                    //hint: نام فیلد داخل name
                    //hint: مقادیر ثابت داخل fixval
                    //hint: چند مقدار داخل fixval ارسال و با پایپ جدا شوند
PageSize: 10            //hint: حداکثر تعداد داکیومنت‌های نمایش داده شده در هر درخواست
Offset: 1             //hint: آفست مربوط به داکیومنت ابتدایی هر درخواست
                    //hint: مرتب سازی بر اساس چه فیلدی و به چه ترتیبی باشد
sorts: [{"name":"doc.price","descendingOrder":true}
,{"name":"doc.quantity","descendingOrder":false}]
                    //hint: نام فیلد داخل name
                    //hint: descendingOrder برابر true برای مرتب سازی نزولی
                    //hint: false برای صعودی
خروجی موفق

جزییات خروجی می‌تواند بر اساس تنظیمات شما در پنل متغیر باشد

{
 "info": {
  "tookms": 141,           //hint: مدت زمان پاسخ جستجو به میلی ثانیه
  "totaldocumentscount": 3218,    //hint: تعداد داکیومنت بازگردانده شده در پاسخ
  "additionalresultsexists": false, //hint: زمانی true می‌باشد که علاوه بر نتایج بازگردانده شده
                    //hint: نتایج دیگری هم وجود داشته باشند
                    //hint: معمولا اگر ده هزار داکیومنت بازگردانده شده باشد
                    // این مقدار برابر true میباشد
  "maxscore": 807.6677        //hint: بیشترین امتیاز مربوط به داکیومنت‌های خروجی ای پی آی
 },
 "documents": [            //hint: آرایه داکیومنت‌های خروجی
  {                 //hint: شروع قسمت مربوط به داکیومنت (اول)
   "catalogname": "oreka",     //hint: نام فیزیکی کاتالوگ
   "id": "iDeHZHcB0RpBRovg1-Rs",  //hint: شناسه داکیومنت در موتور جستجو
   "score": 807.6677,        //hint: امتیاز مربوط به داکیومنت (اول)
   "contents": {          //hint: محتوای داکیومنت
    "subcategoryitem": "گوشی موبایل",
    "doc": {
     "quantity": 0,
     "price": null,
     "brand": "دیمو"
    },
    "title": "گوشی موبایل دیمو سانا",
    "subcategory": "موبایل",
    "category": "کالای دیجیتال"
   },
   "highlights": {         //hint: عبارات یافت شده در بخش هایلایت
    "title": [
     "گوشی موبایل دیمو سانا"
    ]
   },
   "sorts": null          //hint: مقادیری که مرتب سازی بر اساس آنها انجام شده است
  },
  {                 //hint: شروع قسمت مربوط به داکیومنت (دوم)
   "catalogname": "oreka",
   "id": "9TeHZHcB0RpBRovg1-uO",
   "score": 807.6677,
   "contents": {
   "subcategoryitem": "گوشی موبایل",
    "doc": {
     "quantity": 0,
     "price": null,
     "brand": "Nokia"
    },
    "title": "گوشی موبایل نوکیا 701",
    "subcategory": "موبایل",
    "category": "کالای دیجیتال"
   },
   "highlights": {
    "title": [
     "گوشی موبایل نوکیا 701"
    ]
   },
   "sorts": null
  }
 ],
 "aggregations": {          //hint: خروجی بخش مربوط به دسته‌بندی
  "doc.brand": {           //hint: فیلد برند که دسته‌بندی بر اساس آن انجام شده
   "items": [            //hint: مقادیر مربوط به دسته‌بندی
    {
     "name": "doc.brand",     //hint: نام فیلد
     "title": "Samsung",     //hint: مقدار
     "count": 531         //hint: تعداد داکیومنت موجود در این دسته‌بندی
    },
    {
     "name": "doc.brand",
     "title": "متفرقه",
     "count": 406
    },
    {
     "name": "doc.brand",
     "title": "Nokia",
     "count": 303
    },
    {
     "name": "doc.brand",
     "title": "LG",
     "count": 206
    }
   ]
  },
  "category": {           //hint: دسته‌بندی بعدی
   "items": [
    {
     "name": "category",
     "title": "کالای دیجیتال",
     "count": 3201
    }
   ]
  },
  "subcategory": {          //hint: دسته‌بندی بعدی
   "items": [
    {
     "name": "subcategory",
     "title": "موبایل",
     "count": 2710
    }
   ]
  },
  "subcategoryitem": {        //hint: دسته‌بندی بعدی
   "items": [
    {
     "name": "subcategoryitem",
     "title": "گوشی موبایل",
     "count": 2710
    }
   ]
  }
 },
 "aggregations_hierarchy": [     //hint: خروجی بخش مربوط به دسته‌بندی سلسله مراتبی
  {
   "name": "category",       //hint: سطح اول
   "title": "کالای دیجیتال",
   "count": 3201,
   "items": [
    {
     "name": "subcategory",    //hint: سطح دوم
     "title": "موبایل",
     "count": 2710,
     "items": [
      {
       "name": "subcategoryitem", //hint: سطح سوم
       "title": "گوشی موبایل",
       "count": 2710,
       "items": null
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}
کدهای خطا
ردیف کد خطا توضیحات
۱ ۴۰۰ در صورتی که ساختار هر یک از مقادیر به صورت اشتباه به API فرستاده شده باشد.
۲ ۴۰۴ در صورتی که شناسه کاتالوگ صحیح نباشد.
۳ ۴۱۲ در صورتی که حداقل یکی از تنظیمات مورد نیاز انجام نشده باشد. به عنوان مثال فیلد قابل جستجو مشخص نشده باشد.

نکته: فرض کنید کاربر به جای عبارت سامسونگ، جستجو را با عبارت سامسومگ انجام می‌دهد. در صورت استفاده از ویژگی عبارت جایگزین در جستجو، موارد زیر در پاسخ API مشاهده خواهند شد.
"searchQuery": "سامسونگ"
"searchInsteadOf": "سامسومگ"
که مشخص می‌کند جستجو با عبارت سامسومگ انجام شده ولی سیستم آنرا با سامسونگ جایگزین کرده و جستجو را بر اساس آن انجام داده است.