حذف داده DELETE {BASE_URL}/ingestionapi/api/v{version}/data/catalogs/{catalogId}/{docId}

توضیح

این API برای حذف داکیومنتی که قبلاً ارسال شده است استفاده می‌شود.
پیدا‌کردن داکیومنت بر اساس کلید یکتای موجود در آن انجام می‌شود.

پارامترها
ردیف پارامتر مقدار پیشفرض توضیحات ضروری نوع
۱ catalogId ندارد شناسه اختصاصی کاتالوگ مورد نظر. پیش از فراخوانی این API باید حداقل یک کاتالوگ ایجاد کرده باشید. شناسه کاتالوگ مورد نظر را می‌توانید در قسمت مدیریت کاتالوگ‌ها و با انتخاب کاتالوگ مورد نظر، از بخش تنظیمات پایه و شناسه اختصاصی کاتالوگ پیدا کنید. بله string
۲ docId ندارد شناسه یکتای داکیومنت بله string
نمونه درخواست
curl -X DELETE "{BASE_URL}/ingestionapi/api/v{version}/data/doc/{catalogId}/" --header 'Content-Type: application/json'
Shell
خروجی موفق
StatusCode: 204
کدهای خطا
ردیف کد خطا توضیحات
۱ ۴۰۰ در صورتی که ساختار هر یک از مقادیر به صورت اشتباه به API فرستاده شده باشد.
۲ ۴۰۴ در صورتی که شناسه کاتالوگ صحیح نباشد